• Úvod

Výzva Okresního soudu

Na Obec Potštejn se obrátil Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou se žádostí o spolupráci při výběru nových přísedících soudu. Laičtí přísedící jsou ze zákona nezbytnou součástí rozhodovacího aparátu každého soudu. Bohužel, v obvodu rychnovského soudu již delší dobu nedošlo ke zvolení žádného nového přísedícího a hrozí situace, že soud nebude schopen některé závažné případy projednat.

Přísedící okresních soudů jsou voleni zastupitelstvy všech obcí v obvodu daného okresního soudu. Přísedícím může být zvolen občan s trvalým pobytem v obci, jejíž zastupitelstvo o zvolení rozhoduje. Funkční období přísedícího je čtyřleté, přičemž přísedící může být zvolen i opakovaně.

Zákonné požadavky na osobu přísedícího jsou: občanství České republiky, plná svéprávnost, věk nejméně 30 let, bezúhonnost (nesmí jít o člověka, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin), životní zkušenosti a morální vlastnosti poskytující záruku řádného výkonu funkce, souhlas osoby se jmenováním k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou.

Přísedící se nepodílejí na všech soudních rozhodnutích. Podle zákona se v trestním řízení podílejí pouze na rozhodování o závažnějších trestných činech, v občanskoprávním řízení je účast přísedících nutná v pracovněprávních sporech.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou uvítá osoby v produktivním i v důchodovém věku. Je si vědom, že soudní jednání s sebou přináší možné absence v zaměstnání. Předpokládá se však, že větší zájem by mohl být mezi osobami, které například nedávno ukončily svou profesní kariéru, ale chtěly by využít své životní zkušenosti a podílet se jimi ve spolupráci s profesionálními soudci na uplatňování zákonů a spravedlnosti. Lze předpokládat, že výkonem funkce přísedící stráví zhruba 5 až 10 dnů v roce. Přísedící má za dobu své funkce právo na náhradu ušlého výdělku, jakož i na náhradu hotových výdajů, spojených s výkonem funkce (jízdné k soudu a zpět, stravné). Za každý den u soudu mu pak náleží paušální odměna 150,- Kč. O zvýšení této paušální částky se jedná.

Zájemci o funkci přísedícího se mohou sami přihlásit buď přímo Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou (e-mail: podatelna@osoud.rkn.justice.cz) nebo Obecnímu úřadu v Potštejně (e-mail: e-podatelna@potstejn.cz, tel. 494546812).

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články