• big-slide-01
 • big-slide-02
 • big-slide-03
 • big-slide-04
 • big-slide-05
 • big-slide-06
 • big-slide-07
 • big-slide-08
 • big-slide-09
 • big-slide-10
 • big-slide-11
 • big-slide-12
 • big-slide-13
 • big slide 14
 • Pohled na obec Potštejn z hradu.
 • Západní pohled na hrad Potštejn.
 • Nejstarší část obce zvaná Městečko.
 • Tábořiště Vochtánka s hradem Potštejn.
 • Kostel sv. Vavřince a Paseky.
 • Přilehlá osada Brná.
 • Pohled na hrad Potštejn z vrchu Kapraď.
 • Tábořiště Vochtánka z vrchu Kapraď.
 • Část obce Kouty.
 • Torzo hradu Velešov.
 • Pohled na Potštejn z farářství.
 • Zámek a kostel sv. Vavřince z křížové cesty.
 • Potštejnská pouť.
 • Zámek Potštejn

CzechPoint

czpoint

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky.

Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

 

Obecně Czech POINT poskytuje následující služby:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office

 

Ceník služeb Czech POINT :

I. Katastr nemovitostí 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
II. Obchodní rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
III. Živnostenský rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
IV. Bodové hodnocení z registru řidičů 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
V. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
VI. Insolvenční rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
VII. Rejstřík trestů 100,- Kč za výpis, bez ohledu na počet stran
VIII. Autorizovaná konverze dokumentů na žádost 30,- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny
IX. Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce v průběhu 3 let 200,- Kč

Přehled předpisů a zákonů

 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 2/1993 S., Listina základních práva svobod, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 114/1988 sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozd. předpisů
 • nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve  znění pozd. předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve  znění pozd. předpisů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a  okresními úřady, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a  o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů
 • občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozd. předpisů
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozd. předpisů

Potštejnský zpravodaj

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články